Regulamin

korzystania z serwisu Transmem

   1. Korzystanie z zasobów serwisu transmem.pl – zwanego w tym dokumencie w skrócie „serwisem” - wymaga założenia konta i logowania na stronie info.transmem.pl. Można w tym celu wykorzystać konto serwisu Facebook.

   2. Właścicielem serwisu transmem.pl jest Transmem sp. z o.o.

   3. Założenie i utrzymanie konta na stronie info.transmem.pl jest bezpłatne. Konto służy wyłącznie do wspomagania prac związanych z tłumaczeniami. Wykorzystanie konta do innych celów bez zgody właściciela serwisu może skutkować zablokowaniem lub usunięciem konta.

   4. Wszystkie treści umieszczane w serwisie przez użytkowników mogą być wykorzystane przy automatycznym tłumaczeniu. Ich upublicznianie w inny sposób lub przenoszenie praw autorskich zależy od woli twórców i nie wynika wprost z faktu umieszczenia treści w serwisie. 

   5. Właściciel serwisu nie jest stroną w jakichkolwiek umowach lub wspólnych działaniach użytkowników serwisu. Użytkownicy mają obowiązek zadbać o właściwe rozliczenia z tytułu prac związanych z tłumaczeniami, opłacenie podatków, oraz zachowanie praw autorskich. W razie otrzymania informacji o działaniach użytkownika niezgodnych z prawem konto użytkownika może zostać zablokowane.

   6. Właściciel serwisu zobowiązuje się chronić dane użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami i nie wykorzystywać ich w innych celach niż zapewnienie sprawnego funkcjonowania serwisu.

   7. Dla ułatwienia rozliczeń między użytkownikami serwisu, dotyczących drobnych tłumaczeń, wprowadza się wirtualną jednostkę rozliczeniową zwaną „Virtualny Talar” - w skrócie vT. Dla każdego użytkownika serwisu jest utrzymywane konto rozliczeniowe – zwane dalej „konto vT”, którego stan oznacza ilość jednostek rozliczeniowych pozostających do dyspozycji użytkownika.

   8. Właściciel serwisu utrzymuje fundusz rezerwowy umożliwiający zamianę vT na złotówki (PLN) w proporcji 1:1.

   9. Zmiana stanu konta może następować wskutek:

     a. Wpłacenia przez użytkownika pewnej kwoty pieniędzy na konto fundusz rezerwowy utrzymywany przez właściciela serwisu. Równowartość wpłaconej kwoty w PLN zwiększa stan konta vT.

     b. Zamiany jednostek rozliczeniowych na PLN poprzez wypłatę z funduszu rezerwowego na rzecz właściciela konta vT. Z tego tytułu są przez właściciela serwisu pobierane prowizje w wielkości określonej w dalszej części regulaminu. Wielkość tych prowizji jest uwzględniana przy podawaniu przez serwis kwoty na koncie vT pozostającej do dyspozycji użytkownika.

     c. Rozliczeń między autorem hasła i autorem jego tłumaczenia tego hasła. Po zaakceptowaniu tłumaczenia, przenoszona jest wartość tego tłumaczenia wyrażona w vT z konta autora hasła, który zaakceptował tłumaczenie, na konto autora tłumaczenia.

     d. Promocjach polegających na uzupełnianiu zwiększaniu stanu konta o kwotę promocji przez właściciela serwisu. Uzyskane w ten sposób ilości vT mogą być użyte wyłącznie do rozliczeń o których mowa w podpunkcie c (nie mogą być wprost zamienione na złotówki).

   10. Kwota prowizji potrącana przez właściciela serwisu z tytułu zamiany środków z konta vT na złotówki (PLN) i ich wypłaty wyliczana jest jako 1% kwoty wypłacanej. Czyli rzeczywista wypłata równowartości 1vT to 0,99PLN. Powyższy procent prowizji może ulec zmianie.

   11. Wypłaty wykonywane z funduszu rezerwowego przez właściciela serwisu odbywają się wyłącznie elektroniczne na podane przez użytkownika konto bankowe. 

   12. Wpłaty na fundusz rezerwowy (pozyskanie vT) możliwe jest wyłącznie w formie przelewu elektronicznego za pośrednictwem serwisów płatności elektronicznych (PayU).

   13. Zarówno wpłaty jak i wypłaty na fundusz rezerwowy o którym mowa w punkcie 8 mogą być obciążone dodatkowo kwotami opłat i prowizji naliczanymi przez bank w którym jest utrzymywane konto funduszu (Pekao BP) oraz pośrednika płatności elektronicznych (PayU). Możliwa jest także wpłata / wypłata w innej walucie niż PLN – wówczas uwzględniane są prowizje bankowe z tytułu wymiany walut.

   14. Wypłata równowartości zgromadzonych na koncie vT środków możliwa jest nie częściej niż raz w miesiącu, o ile ich stan przekroczy 10vT (bez uwzględniania promocji). W razie likwidacji konta w serwisie, właściciel może zażądać wypłaty równowartości vT bez względu na stan konta vT.

   15. Dopuszcza się przekroczenie przy rozliczeniach stanu konta vT (wartość ujemna) – ale nie więcej niż o 5vT. W razie wystąpienia takiej sytuacji, użytkownik jest zobowiązany do wyrównania stanu konta w terminie 14 dni.

   16. Środki zgromadzone na koncie vT mogą być wykorzystane do innych rozliczeń – poza serwisem Transmem – o ile użytkownik (właściciel konta vT) oraz właściciel serwisu wyrażą na to zgodę.

   17. Regulamin może ulec zmianie po wcześniejszym ogłoszeniu.

   18. Zalogowanie się do serwisu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.